Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor francuskog jezika Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA “MILOJE VASIĆ” u Veliko Gradište (Poslato na 03-03-2021)


Profesor francuskog jezika


Oglas važi od: 03.3.2021.

SREDNjA ŠKOLA
“MILOJE VASIĆ”
12220 Veliko Gradište, Žitni trg 4
tel. 012/663-131

Profesor francuskog jezika
sa 33% radnog vremena, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu, najduže do 31.08.2021. godine

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr zakoni, 10/2019, 6/2020) Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016 – isp., 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019), Pravilnikom o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 7/2019 od 3. jula 2019. god.), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018). Kandidat treba i: 1) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, potpisanu prijavu sa radnom biografijom, diplomu odgovarajućeg stepena i stručne spreme; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka - o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora, kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Dokumenta se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji koja ne može biti starija od 6 meseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 823 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters