Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – specijalista mikrobiologije sa parazitologijom Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 03-03-2021)

Doktor medicine – specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Oglas važi od: 03.3.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI
„Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
tel. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Doktor medicine – specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
na određeno vreme

USLOVI: VII stepen stručne spreme medicinski fakultet; na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine, osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen specijalistički ispit iz mikrobilogije sa parazitologijom. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, licenca za rad, potvrda o položenom specijalističkom ispitu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglas _________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše). Kontakt osoba Gizika Nedeljković 013/851-241.Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 974 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters