Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni finansijsko - računovodstveni saradnik Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Odžaci (Poslato na 03-03-2021)

Samostalni finansijsko - računovodstveni saradnik

Oglas važi od: 03.3.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“POLETARAC”
25250 Odžaci, Žaka Zrenjanina bb
tel. 025/574-6635

Samostalni finansijsko - računovodstveni saradnik
na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: da kandidati imaju visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko brazovanje do 10. septembra 2005. ili srednje stručno obrazovanje u trajanju od četiri godine ekonomske struke i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa srednjim obrazovanjem; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave poslati na gorenavedenu adresu ili lično. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavu dostaviti: 1. popunjen formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; 2. biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 4. dokaz o radnom iskustvu ukoliko kandidat ima srednje obrazovanje - potvrda prethodnog poslodavca o radnom iskustvu; 5. izvod iz MK rođenih (original ili overenu fotokopiju) ne stariji od 6 meseci; 7. dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo iz tačke 2. konkursa, iz MUP-a, ne stariji od 6 meseci.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 499 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters