Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave u području rada mašinstvo i obrada metala Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Ada (Poslato na 03-03-2021)

Nastavnik praktične nastave u području rada mašinstvo i obrada metala


Oglas važi od: 03.3.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
24430 Ada, Moše Pijade 47
tel. 024/853-034

Nastavnik praktične nastave u području rada mašinstvo i obrada metala
na mađarskom jeziku, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31. avgusta 2021. godine

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu sa čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) državljanstvo Republike Srbije; 4) poznavanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik). Dodatni uslovi: odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - ispr. i 9/2019) propisani su stepen i vrsta obrazovanja za radno mesto nastavnik praktične nastave u području rada mašinstvo i obrada metala.

OSTALO: Dokazi o ispunjavanju uslova (ne stariji od 6 meseci od dana prijave): prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisana biografija kandidata, original/overena kopija diplome, fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci (ako je kandidat poseduje), original/overena kopija uverenja o državljanstvu, original/overena kopija uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad. Dokaz predstavlja javna isprava da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski i mađarski jezik) ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu Katarina Ivušić, 024/853-034, 067/702-6649. Prijave, u zatvorenoj koverti, se mogu podneti lično ili poštom sa povratnicom, na gorenavedenu adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, kod nadležne službe za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 222 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters