Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Čistač Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 10-03-2021)

Nastavnik (više predmeta); Čistač

Oglas važi od: 10.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETOZAR MARKOVIĆ“
17500 Vranje, Francuska bb
tel. 017/1404-220, 411-623

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, do povratka odsutne zaposlene sa funkcije direktora škole u drugom mandatu

Nastavnik biologije
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme, do povratka odsutnog zaposlenog sa funkcije v.d. direktora škole

Nastavnik tehnike i tehnologije
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme, do povratka odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Čistač
na određeno vreme, do povratka odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Opšti uslovi propisani Zakonom o radu i uslovi određeni čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje, vrste i stepena stručne spreme utvrđene čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, (master akademske studije, specijalističke akademske ili master strukovne studije, ili obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), osim za radno mesto čistača za koje je potrebno završeno osnovno obrazovanje; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseci, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Dokazi kojima kandidat dokazuje ispunjenost uslova: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje (overena fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju, odnosno svedočanstva); 2) uverenje da nije osuđivan za dela navedena u 3 tački uslova, pribavlja se kod nadležne policijske uprave (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci; 3) uvrenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 4) dokaz da zna srpski jezik na kome se ostavruje obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2, odnosno lekarsko uverenje dostavlja samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Potrebno je da kandidat uz prijavu dostavi i svoju kraću radnu biografiju, sa podacima o adresi stanovanja, kontakt telefonu i imejl-adresi. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mesto __________” (dodati naziv radnog mesta za koje se konkuriše), kandidat može podneti lično u školi, radnim danima od 8 do 14 časova ili poslati putem pošte, na adresu škole: OŠ “Svetozar Marković”, Francuska bb, 17500 Vranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija, po postupku koji je propisan zakonom. Kontakt telefon za dodatne informacije: 017/404-220 i 411-623.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETOZAR MARKOVIĆ“


Pregledano: 1660 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters