Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – za više predmeta Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „HEROJ PINKI“ u Bačka Topola (Poslato na 17-03-2021)

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – za više predmeta


Oglas važi od: 17.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„HEROJ PINKI“
21400 Bačka Palanka
Trg bratstva jedinstva 12
tel. 021/6040-687
e-mail: kontakt@herojpinki.edu.rs

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – za više predmeta
u posebnim uslovima, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, treba da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 ZOSOV. Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018). Kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Kandidat ne može da bude lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koga je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati uz popunjen prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prilažu i: kratku biografiju, original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju ili trajni sa hologramom), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju ili trajno sa hologramom), dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona – uverenje iz MUP-a (ne starije od 6 meseci), lekarsko uverenje da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dokaz podnosi kandidat pre zaključenja ugovora o radu (ne starije od 6 meseci). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu škole: Osnovna škola “Heroj Pinki”, Trg bratstva jedinstva 12, 21400 Bačka Palanka, ili doneti lično u prostorije škole, radnim danom od 09.00 do 13.00 časova, sa naznakom: „Konkursna dokumentacija za radno mesto nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – za više predmeta, u posebnim uslovima, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana“. Bliža obaveštenja se mogu dobiti u sekretarijatu škole ili na telefon: 021/6040-687.


Pregledano: 341 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters