Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj š Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „Dr DRAGUTIN GOSTUŠKI“ u Pirot (Poslato na 17-03-2021)

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinom – nastavnik klavira


Oglas važi od: 17.3.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„Dr DRAGUTIN GOSTUŠKI“
18300 Pirot, Vuka Karadžića 1
tel. 010/311-866

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinom – nastavnik klavira
za rad u izdvojenom odeljenju u Dimitrovgradu, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 (II) i 6/2020, u daljem tekstu: ZOSOV), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3) ZOSOV; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Uslovi iz stava 1 člana 139 ZOSOV dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3)-5) člana 139 ZOSOV podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U pogledu stepena i vrste obrazovanja, potrebno je da kandidati imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, predviđeno članom 140 ZOSOV i shodno članu 142 stav 1 ZOSOV – obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 ZOSOV. U pogledu stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg visokog obrazovanja, shodno članu 2 stav 1 tačka 10) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 i 18/2020), nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj muzičkoj školi na Odseku za klasičnu muziku, mogu da izvode lica, i to, nastavnik klavira: (1) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; (2) diplomirani muzičar – pijanista; (3) akademski muzičar pijanista; (4) master muzički umetnik, profesionalni status – klavirista; (5) master muzički umetnik, profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Prilikom podnošenja prijave na konkurs, uz popunjeni prijavni formular i uz potpisanu prijavu sa biografijom (u kojoj se obavezno navodi da li su vršili psihološku procenu sposobnosti kod nadležne službe za poslove zapošljavanja i kada su je vršili), kandidat je obavezan da priloži sledeće dokaze: da ima odgovarajuće obrazovanje (diploma, original ili overen prepis diplome o završenom obrazovanju ili uverenje ukoliko nije izdata diploma); uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3) ZOSOV (sa datumom izdavanja ne starijim od dana objavljivanja oglasa, izdaje nadležna PU); dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 142 stav 1 ZOSOV – overenu fotokopiju dodatka diplomi iz kog se vidi da je kandidat položio ispite iz pedagogije i psihologije ili potvrdu fakulteta da je položio ove ispite, odnosno overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci). Osnovna muzička škola „Dr Dragutin Gostuški” u Pirotu, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18). Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa, kao i sa obaveznim kontakt telefonom i adresom prebivališta, podnosi se na gorenavedenu adresu (obavezno sa povratnicom) ili u prostorijama sekretarijata škole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”, sa naznakom “Prijava na konkurs”. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na telefon: 010/311-866. Po završenom konkursu dokumentacija se ne vraća kandidatima. Neblagovremeno podnete prijave i prijave bez potrebne tražene dokumentacije neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu obrazovanja, vrste i stepena stručne spreme.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „Dr DRAGUTIN GOSTUŠKI“


Pregledano: 394 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters