Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“ u Paraćin (Poslato na 17-03-2021)

Vaspitač; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove; Spremačica


Oglas važi od: 17.3.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BAMBI“
35250 Paraćin
Nikole Pašića 33
tel. 035/561-091

Vaspitač
na određeno vreme do 31.08.2021. godine, radi zamene zaposlene koja je raspoređena na mesto pomoćnika direktora ustanove

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova vaspitača može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1. ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje sa zvanjem vaspitač; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik. Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. kratku biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju; 4. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); 6. uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); 7. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 8. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u ustanovu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju”.

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova vaspitača, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1. ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje sa zvanjem vaspitač; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik. Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. kratku biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju; 4. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); 6. uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); 7. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 8. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u ustanovu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju”.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova referenta za finansijsko-računovodstvene poslove, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1. ima odgovarajuće obrazovanje – četvrti stepen stručne spreme stečen nakon završetka srednje ekonomske škole, znanje rada na računaru; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik. Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. kratku biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; 4. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); 6. uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); 7. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 8. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u ustanovu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”.

Spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa neplaćenog odsustva

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja poslova spremačice, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1. da ima osnovno obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik. Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. kratku biografiju; 3. overenu fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; 4. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); 6. uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); 7. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 8. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u ustanovu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju”.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“


Pregledano: 453 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters