Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC u Mladenovac (Poslato na 17-03-2021)

Doktor medicine...


Oglas važi od: 17.3.2021.

DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC
11400 Mladenovac
Kraljice Marije 15
tel. 011/824-1508, 011/8241-500

Doktor medicine – specijalista urgentne medicine

Opis posla: Radi poslove svoje specijalnosti u OJ Doma zdravlja prema rasporedu poslova neposrednog rukovodioca, učestvuje u edukaciji kadrova, radi na zdravstvenom prosvećivanju, vodi evidenciju o svom radu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca. Obavlja lekarske preglede na terenu i ambulanti, zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći. Po prijemu poziva odgovoran je za blagovremeni izlazak ekipe na teren, sprovodi celokupnu antišok terapiju, transportuje povređene i bolesne u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i predaju pacijenata vrši u neposrednom ličnom kontaktu. Primenjuje savremene reanimacione postupke. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovoran je načelniku službe za hitnu medicinsku pomoć.

USLOVI: medicinski fakultet, završena specijalizacija iz urgentne medicine, položen stručni ispit, licenca, poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje). Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o završenom medicinskom fakultetu, u originalu ili overenoj fotokopiji; dokaz o položenom stručnom ispitu, u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje o položenom specijalističkom ispitu; licencu; kratku biografiju. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama, na adresu Doma zdravlja u Mladenovcu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Doktor medicine – specijalista pedijatrije

Opis posla: Radi poslove svoje specijalnosti u OJ Doma zdravlja prema rasporedu poslova neposrednog rukovodioca, učestvuje u edukaciji kadrova, radi na zdravstvenom prosvećivanju, vodi evidenciju o svom radu. Obavlja lekarske preglede na terenu i ambulanti. Radi u preventivnim savetovalištima, organizuje i sprovodi propisane sistematske preglede, ciljane i skrining preglede. Učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u slučaju epidemija, kao i za rano otkrivanje bolesti). Obavlja preglede, upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način lečenja i propisuje terapiju. Po potrebi ide u kućne posete. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovoran je načelniku službe za zdravstvenu zaštitu dece.

USLOVI: medicinski fakultet; završena specijalizacija iz pedijatrije; položen stručni ispit; licenca; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje). Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o završenom medicinskom fakultetu, u originalu ili overenoj fotokopiji; dokaz o položenom stručnom ispitu, u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje o položenom specijalističkom ispitu; licencu; kratku biografiju. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Doma zdravlja u Mladenovcu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC


Pregledano: 361 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters