Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, smer elektronika i telekomunikacije Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ u Leposavić (Poslato na 24-03-2021)

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, smer elektronika i telekomunikacije


Oglas važi od: 24.3.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„NIKOLA TESLA“
Leposavić

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, smer elektronika i telekomunikacije
za 63% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da iuspunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako imaju završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije, da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u piorodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da zna srpski jezik i jezik na kojim se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampan i popunjen formular dostavljaju školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju ako diploma nije izdata (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavnja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija), uverenje nadležne policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz da zna srpski jezik (ovaj dokaz dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na sarpskom jeziku). Lekarsko uverenje dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Srednja škola „Nikola Tesla“ u Leposaviću, Nemanjina 29/A, 38218 Leposavić. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“


Pregledano: 184 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters