Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“ u Topola (Poslato na 24-03-2021)

Sekretar škole

Oglas važi od: 24.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“
34310 Topola, Mije Todorovića 8
tel. 034/6811-003

Sekretar škole

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ima i odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručnu spremu prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 i 19/2020); psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela predviđena čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 132 stav 2 i stav 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sekretar mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 ovog zakona i dozvolu za rad sekretara, sekretar je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu za sekretara.

OSTALO: Kandidat uz prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja biografske podatke, odnosno radnu biografiju i: original ili overenu fotokopiju diplome; uverenje o državljanstvu RS, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa može se podneti lično ili poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole, sa naznakom: „Za konkurs“. Telefon za dodatna obaveštenja: 034/6811-003. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“


Pregledano: 308 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters