Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef računovodstva Puno radno vreme

na GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI” u Senta (Poslato na 24-03-2021)

Šef računovodstva

Oglas važi od: 24.3.2021.

GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA
TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI”
24400 Senta, Poštanska 18
tel. 024/817-775

Šef računovodstva

USLOVI: 1) VI stepen stručne spreme ekonomskog smera ili menadžer sa prethodno završenom srednjom ekonomskom školom i položenim ispitom za zvanje računovođe, 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); overena kopija diplome; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje), koje izdaje nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova – original ili overena kopija, ne starije od šest meseci; dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na adresu škole: Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike “Boljai”, 24400 Senta, Poštanska 18, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos na radno mesto – šefa računovodstva”.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE “BOLjAI”


Pregledano: 1111 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters