Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Bibliotekar; Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“ u Paraćin (Poslato na 24-03-2021)

Bibliotekar; Nastavnik razredne nastave

Oglas važi od: 24.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„MOMČILO POPOVIĆ OZREN“
35250 Paraćin
Gloždački venac 23a
tel. 035/564-977

Bibliotekar
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, najduže do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 st. 1 tač. 1) i čl. 140 st. 1 tač. 1) i 2) Zakona – odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 i 19/2020); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2. prijavu sa kraćom biografijom; 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 4. original ili overenu kopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona (ne starije od šest meseci); 5. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama, na adresu škole, sa naznakom; „Za konkursnu komisiju ________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Bliže informacije mogu se dobiti na tel. 035/564-977.

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 st. 1. tač. 1) i čl. 140 st. 1. tač. 1) i 2) Zakona – odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 2 st. 1 tač. 1–7 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 i 19/2020); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: 2. prijavu sa kraćom biografijom; 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 4. original ili overenu kopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela iz čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona (ne starije od šest meseci); 5. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama, na adresu škole, sa naznakom; „Za konkursnu komisiju ________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)”. Bliže informacije mogu se dobiti na tel. 035/564-977.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“


Pregledano: 497 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters