Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Blagajnik Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 24-03-2021)

Doktor medicine; Blagajnik

Oglas važi od: 24.3.2021.

DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac
Kralja Milutina 1
tel. 034/323-087

Doktor medicine
na određeno vreme do 30.06.2021. godine, u Odeljenju za respiratorne infekcije i febrilna stanja u Službi opšte medicine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijima, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca za rad; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Blagajnik
na određeno vreme do 30.06.2021. godine u Odeljenju za finansijske poslove, u Službi za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: srednje obrazovanje – IV stepen; poznavanje rada na računaru.

OSTALO: Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije, ne starije od 6 meseci, i to: prijavu na oglas, biografiju sa adresom i brojem telefona; diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu; licencu ili rešenje o upisu u odgovarajuću komoru; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); uverenje o državljanstvu RS; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Kragujevac. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i internet prezentaciji DZ Kragujevac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Po završetku oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/323-087. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC


Pregledano: 676 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters