Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kustos dokumentarista Puno radno vreme

na ZAVIČAJNI MUZEJ “PARAĆIN” u Paraćin (Poslato na 31-03-2021)

Kustos dokumentarista

Oglas važi od: 31.3.2021.

ZAVIČAJNI MUZEJ “PARAĆIN”
35250 Paraćin
Tome Živanovića 17
tel. 035/562-035

Kustos dokumentarista

Opis posla: organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru vođenja dokumentacije, odnosno registara, dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja; odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa; izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad; samostalno rešava probleme u vezi sa vođenjem dokumentacije i registrima za koje ne postoje smernice i uputstva; vrši prijem podataka i obavezne foto - dokumentacije iz zbirki muzeja za registar kulturnih dobara muzeja ili vrši prijem registrature i arhivske građe i građe koja svedoči o delatnosti muzeja (dosijea izložbi, manifestacija, akcija); vodi registre dokumentacione na osnovu pravilnika ili uputstava nadležnog arhiva; odgovoran je za dokumentarnu ili arhivsku građu koju čuva i stara se o njenom stanju i uslovima čuvanja prema principima preventivne zaštite; koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra kulturnih dobara muzeja ili arhivske i dokumentarne građe od značaja za istoriju muzeja i hemeroteke muzeja; koordinira i organizuje poslove na izradi dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja, sređuje dosijea i vodi brigu o njima; izdaje dokumentaciju, na osnovu utvrđene politike pozajmice dokumentacije, na korišćenje zaposlenima u muzeju i javnosti; organizuje posao i izvršava sve poslove na unošenju podataka o kulturnim dobrima iz muzeja u Centralni registar u skladu sa utvrđenim pravilima o vođenju centralnog registra, a u saradnji sa kustosima zbirki, neposredno; izdaje podatke o kulturnim dobrima unetim u Centralni registar prema utvrđenoj politici i nivoima dostupnosti; učestvuje u izložbenoj delatnosti muzeja, u planiranju i realizaciji osnovne postavke i povremenih izložbi; sarađuje na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijalasprovodi aktivnosti i projekte na digitalizaciji i digitalnoj transformaciji kulturnog nasleđa.

USLOVI: 1. visoko obrazovanje - filozofski fakultet (grupa za Arheologiju, istoriju umetnosti, klasične nauke, istoriju, etnologiju i antrolologiju) na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine; na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe; 2. znanje engleskog jezika (čita/piše/govori); 3. položen stručni ispit za stručno zvanje kustosa. Poželjno je da kandidati imaju iskustvo rada u muzejskoj delatnosti u trajanju od 3 godine, a obavezno je da kandidati imaju položen stručni ispit za stručno zvanje kustosa.

OSTALO: kandidati su u obavezi da uz prijavu podnesu i sledeću dokumentaciju: biografija kandidata; overena kopija diplome ili uverenja o stručnoj spremi; očitana lična karta; dokaz o radnom iskustvu; dokaz o položenom stručnom zvanju; uverenje nadležnog organa da kandidatnije pravnosanžno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci zbog izvršenja krivičnog dela za koja se vodi postupak po službenoj dužnosti (uverenje ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs je objavljen i na oglasnoj tabli poslodavca, internet prezentaciji poslodavca kao i u publikaciji NSZ „Poslovi” (izdanje za celu teritoriju Republike Srbije). Konkurs je otvoren 10 dana od datuma objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi”. Prijave slati na adresu: Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17 sa naznakom „Prijava na konkurs za zapošljavanje“. U obzir će se uzeti samo blagovremene i potpune prijave. Datum usmenog razgovora će biti naknadno određen o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni (imejlom, telefonom, preporučenom pošiljkom i sl.). Izborni postupak će biti sproveden uvidom komisije u podnetu dokumentaciju i usmenim razgovorom sa kandidatima koji su blagovremeno podneli potpune prijave i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove iz konkursa, kojom prilikom će isti rešavati i test znanja iz oblasti poslova predmetnog radnog mesta. Usmeni razgovor i testiranje kandidata biće obavljeni u prostorijama poslodavca - Zavičajni muzej Paraćin u Paraćinu, Tome Živanovića br 17. Posebno će se vrednovati aktivno poznavanje stranih jezika kao i odgovarajući rad na računaru. Sva obaveštenja o konkursu se mogu dobiti na telefon Zavičajnog muzeja Paraćin svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova na telefon: 035/562-035.


Pregledano: 1058 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters