Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Vraneši (Poslato na 31-03-2021)

Nastavnik fizičkog vaspitanja

Oglas važi od: 31.3.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
Vraneši
Mihaila Petrovića Alasa 1
tel. 036/5110-359

Nastavnik fizičkog vaspitanja

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 139 i čl. 140 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/12 i 15/13). Uz prijavu na konkurs dostaviti: uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih; original ili overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivično delo nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – za izvođenje nastave na srpskom jeziku. Kandidati obavezno popunjavaju prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju školi. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje se prilaže pre potpisivanja ugovora o radu. Kopije moraju biti overene, overa ne sme biti starija od 6 meseci. Lekarsko uverenje se dostavlja po konačnosti odluke o izboru kandidata, a pre potpisivanja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Osnovna škola “Branko Radičević“ Vraneši, Mihaila Petrovića Alasa 1. Sva obaveštenja na telefon: 036/5110-359.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 205 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters