Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Kruševac (Poslato na 31-03-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 31.3.2021.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
37000 Kruševac, Vojislava Ilića 5
tel. 037/447-300

Čistačica

USLOVI: poslove čistačice mogu da obavljaju lica sa završenom osnovnom školom; na osnovu člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19i 6/20) u radni odnos mogu biti primljena lica, pod uslovima propisanim zakonom ako: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje (original ili overena fotokopija diplome ili uverenja o završenom osnovnom obrazovanju); 2) imaju psihiču, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nisu osuđivana pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overenu fotokopiju izdatu od nadležnog MUP-a); 4) imaju državljanstvo Republike Srbije (original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije); 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz su obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) – dokazuje se potvrdom odgovarajuće školske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1), 3)–5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Napomena: Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti adresu i kontakt telefon. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostavljati na navedenu adresu ili lično svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 037/447-300 ili 447-301.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 947 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters