Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „POLETARAC“ u Ljubovija (Poslato na 31-03-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 31.3.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„POLETARAC“
15320 Ljubovija, Desanke Maksimović 3
015/561-763

Vaspitač

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće opšte uslove, a na osnovu članova 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020): da imaju odgovarajuće obrazovanje; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Odgovarajuće obrazovanje je regulisano članom 141 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020): „Poslove vaspitača u predškolskoj ustanovi može da obavlja lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena, studijama drugog stepena, studijama u trajanju od tri godine, višim obrazovanjem, odnosno odgovarajućim srednjim obrazovanjem u skladu sa posebnim zakonom”. Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kraću biografiju sa bitnim podacima o kandidatu, kandidati treba da prilože: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Novo na sajtu“); 2. dokaz o posedovanju državljanstva Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); 3. overen prepis/fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, 4. overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, 5. dokaz o radnom iskustvu, 6. overen prepis/fototkopiju dozvole (licence), 7. uverenje o neosuđivanosti, 8. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremeni i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor ustanove. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u ustanovu u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“ na adresu navedenu u zaglavlju. Bliže informacije mogu se dobiti kod direktora ustanove, na telefon: 015/561-763.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „POLETARAC“


Pregledano: 351 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters