Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ u Boljevac (Poslato na 31-03-2021)

Pedagog


Oglas važi od: 31.3.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„NIKOLA TESLA“
19370 Boljevac, Kneza Miloša 13

Pedagog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18- dr zakoni, 10/19 i 6/20), koje je stekao na: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno druge stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinrne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističko strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim orazovanjem. U skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 i 1/2021) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 i 7/19, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021): diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog – pedagog, diplomirani pedagog master, master pedagog. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za; krivična dela nasilje u porodici; oduzimanje maloletnog lica; zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrčenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat popunjava formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (upisati broj telefona / mejl adresu). Uz prijavni formular kandidat dostavlja sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (odnosno uverenja ukoliko diploma nije izdata) o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave (original ili overena fotokopija), ne starije od 3 meseca, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija), ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, biografiju. Uverenja koja se dostavljaju ne smeju biti starija od 6 meseci. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost ulova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl-adrese. Konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl adrese. Konkursna komisija će doneti rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora. Lekarsko uverenje – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Informacije o konkursu mogu se dobiti na sledeći broj telefona: 030/463-391. Prijave se dostavljaju na adresu: Srednja škola „Nikola Tesla“ Boljevac, Kneza Miloša 13, 19370 Boljevac, sa naznakom: „Za konkurs – za radno mesto pedagoga škole na određeno vreme“.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“


Pregledano: 203 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters