Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Bibliotekar Puno radno vreme

na NARODNA BIBLIOTEKA MAJDANPEK u Majdanpek (Poslato na 07-04-2021)

Bibliotekar

Oglas važi od: 07.4.2021.

NARODNA BIBLIOTEKA MAJDANPEK
19250 Majdanpek, 28. marta 21
tel. 030/582-160

Bibliotekar

USLOVI: visoka stručna sprema – VII stepen ili osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; vozačka dozvola B kategorije; radno iskustvo najmanje godinu dana u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu kopiju diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom stažu, uverenje o državljanstvu RS (ili overenu kopiju ne stariju od 6 meseci), overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih ako je došlo do promene prezimena (ne starije od 6 meseci), fotokopiju / očitanu ličnu kartu, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje suda da se ne vodi istraga, niti je podignuta optužnica za krivična dela iz nadležnosti višeg suda, uverenje nadležnih organa da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, kao i da nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti iz bibliotekarstva. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Obaveštenje o izboru kandidatima će biti dostavljeno u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad za navedeni posao (lekarsko uverenje). Prijavu sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na napred navedenu adresu, sa naznakom: „Prijava za oglas“.


Pregledano: 262 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters