Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar ustanove Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VOŽD KARAĐORĐE“ u Aleksinac (Poslato na 07-04-2021)

Sekretar ustanove

Oglas važi od: 07.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VOŽD KARAĐORĐE“
18220 Aleksinac, Lole Ribara 2
tel. 018/804-644

Sekretar ustanove

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih čl. 24, 26 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61, 54/09, 32/13 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene čl. 132, 139, 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), odnosno da: poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis / fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, overen prepis / fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis / fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – potvrda fakulteta da je nastavu na studijama slušao na srpskom jeziku (dokaz dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Lice zaposleno na mestu sekretara mora da ima dozvolu za rad sekretara (licenca za sekretara), a u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sekretar je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za sekretara. Sekretaru koji ne položi ispit za licencu za sekretara u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa prestaje radni odnos. Sekretar koji ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit, smatra se da ima licencu za sekretara. Prijava kandidata koji nije položio stručni ispit za sekretara neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koji se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupka. Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Uz prijavu se prilaže i kraća radna biografija.

Sekretar ustanove obavlja sledeće poslove: stara se o zakonitom radu ustanove, ukazuje direktoru i organu upravljanja na nepravilnosti u radu ustanove; obavlja upravne poslove u ustanovi; izrađuje opšte i pojedinačne pravne akte ustanove; obavlja pravne i druge poslove za potrebe ustanove; izrađuje ugovore koje zaključuje ustanova; pravne poslove u vezi sa statusnim promenama u ustanovi; pravne poslove u vezi sa upisom dece i učenika; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama u saradnji sa finansijskom službom ustanove; pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom organa upravljanja u ustanovi; pruža stručnu podršku i koordinira rad komisije za izbor direktora ustanove; prati propise i o tome informiše zaposlene; obavlja druge pravne poslove po nalogu direktora.

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Vožd Karađorđe“ u Aleksincu, 18220 Aleksinac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto – sekretar ustanove, ne otvarati“. Kontakt telefon: 018/804-644.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VOŽD KARAĐORĐE“


Pregledano: 872 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters