0

Aplikacija

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova, šef računovodstva Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BELA PALANKA u Bela Palanka (Poslato na 07-04-2021)

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova, šef računovodstva

Oglas važi od: 07.4.2021.

DOM ZDRAVLjA
BELA PALANKA
18310 Bela Palanka
Branislava Nušića 2

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova, šef računovodstva

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: VII/1 stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet ili završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističke strukovne studije, ekonomskog smera, znanje rada na računaru i najmanje pet godina radnog iskustva. Uz prijavu na javni oglas priložiti: diplomu o završenoj školi, odnosno fakultetu, u originalu ili overenoj fotokopiji, i dokaz o radnom iskustvu (uverenje, potvrda poslodavca ili ugovor), u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijava na javni oglas sa kraćom biografijom je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Doma zdravlja Bela Palanka, internet prezentaciji Doma zdravlja Bela Palanka, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave slati na adresu: Dom zdravlja Bela Palanka, Branislava Nušića 2, 18310 Bela Palanka, sa naznakom „Direktoru“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BELA PALANKA


Pregledano: 50 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters