0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na MESNA ZAJEDNICA PRIGREVICA u Prigrevica (Poslato na 07-04-2021)

Sekretar

Oglas važi od: 07.4.2021.

MESNA ZAJEDNICA PRIGREVICA
25263 Prigrevica, Vuka Karadžića 2
tel/faks: 025/822-539
e-mail: mzprigrevica3@gmail.com

Sekretar
na mandatni period od četiri godine

USLOVI: Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati, koji osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/17 – odluka US, 11/2017, 95/2018 – autentično tumačenje), ispunjava i posebne uslove: da ima VI/1 ili IV stepen stručne spreme; tri godne radnog iskustva, da ima prebivalište na teritoriji Mesne zajednice Prigrevica u zadnjih pet godina; poznavanje rada na računaru (MS Office). Stručna osposobljenost, zvanje i veština: veštinu kandidata za rad na računaru proverava stručnjak za informacionu tehnologiju koji o tome daje svoje mišljenje. Veština rada na računaru ne proverava se kandidatu koji priloži pismeni dokaz o završenom kursu i obuci koja odgovara zahtevanoj osposobljenosti za rad na računaru. Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose: dokaz o radnom iskustvu (original ili overena kopija); dokaz o stručnoj spremi (original ili overena kopija); potvrdu o prebivalištu (original ili overena kopija) i uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija ne starija od šest meseci). Neblagovremene, nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzeti u razmatranje. Prijavu sa priloženom dokumentacijom dostaviti na adresu: Mesna zajednica Prigrevica, Vuka Karadžića 2, 25263 Prigrevica, sa naznakom: „Prijava na konkurs – ne otvarati“. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”.


Pregledano: 62 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters