Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Puno radno vreme

na OŠ „MILOŠ GAJIĆ” u Mali Zvornik (Poslato na 07-04-2021)

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Oglas važi od: 07.4.2021.

OŠ „MILOŠ GAJIĆ”
15318 Mali Zvornik
Amajić, Školska 8
tel. 015/7466-008
e-mail: skola.amajic@gmail.com

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/2019 i 6/2020) i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/19), i to: da ima odgovarajuće obrazovanje; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vasitni rad; da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode; protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima fizičku, psihičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima.

OSTALO: Kandidati podnose: 1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); 2. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); 3. uverenje da kandidat nije osuđivan u skladu sa čl. 139 stav 1) tač 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original, ne starije od 6 meseci), 4. overenu kopiju diplome/uverenja o stečenom obrazovanju (prvog i drugog stepena, master ili osnovnih studija po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i potvrdu da su te studije izjednačene sa masterom), 5. overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (osim za pripravnike i druga lica koja mogu zasnovati radni odnos bez položenog odgovarajućeg ispita shodno čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 6. uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga (original, ne starije od 6 meseci), 7. dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku), 8. radnu biografiju, 9. motivacipono pismo, 10. popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http:/www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 FORMILAR- ZA- KONKURISANjE.doc). Uverenje o fizičkoj, psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“ ili dostaviti lično.


Pregledano: 363 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters