Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 14-04-2021)

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Broj: 03-2884/3

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS” br. 96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03 – 2884/2 od 08.04.2021. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla i rada u kovid bolnici, za sledeće poslove:

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR NA OSTLIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA …………………………………………………………… 2 izvršioca

Opis poslova:

§ Prima bolesnike i pomaže prilikom smeštaja i upoznaje ih sa kućnim redom Instituta

§ Priprema i učestvuje u viziti

§ Sprovodi sve terapijske postupke u lečenju bolesnika po nalogu lekara, trebuje i daje medikamente, injekcije, infuzije, transfuzije i ostalu potrebnu terapiju

§ Uzima materijal za laboratorijske analize i priprema bolesnike za konsultativne specijalističke preglede

§ Stara se o brzom prikupljanju rezultata bolesnika

§ Steriliše instrumente i ostali sistematski materijal potreban za rad

§ Stara se o pravilnoj ishrani bolesnika i higijeni bolesničkih soba

§ Sprovodi zdravstveno prosvećivanje kod bolesnika i nižeg osoblja u organizacionoj jedinici

§ Vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju

§ Radi u smenskom radu po utvđenom smenskom rasporedu rada (šihti)

§ Pomaže u sprovođenju terapije kod teže pokretnih i nepokretnih bolesnika

§ Vodi brigu o stanju, higijeni i potrebama teže pokretnih i i nepokretnih bolesnika

§ Vrši usluživanje bolesnika u zahtevima fizoloških potreba po sobama i radi na održavanju i higijeni pribora potrebnog teže pokretnim i nepokretnim bolesnicima

§ Radi i druge poslove medicinske sestre po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika klinike, šefa odseka, lekara specijaliste, odgovorne sestre u službi, odgovorne sestre na odseku i glavne medicinske sestre

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš (Prečišćen tekst) od 23.11.2020. godine br. 03-10846/1.

završena Medicinska škola, IV nivo kvalifikacije

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenoj Medicinskoj školi, IV nivo kvalifikacije

- Uverenje po položenom državnom – stručnom ispitu

- Licenca

- Lična karta

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima

- Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš, ul. Srpskih junaka br. 2, 18205 Niška Banja, sa naznakom “Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme, za radno mesto Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
22.04.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 842 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters