Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“ u Vrbas (Poslato na 14-04-2021)

Nastavnik srpskog jezika


Oglas važi od: 14.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“
21460 Vrbas, Palih boraca 34
tel. 021/707-170
e-mail: osppnjegos@mts.rs

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (zamena zaposlene za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta), sa 22,22% radnog vremena

USLOVI: Kandidati pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020): da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 i 19/20); na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta ili studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa đacima i učenicima (lekarsko uverenje o tome kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, kandidat dostavlja dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenta o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju: popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; biografiju (CV); dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overene kopije diplome ne starije od 6 meseci); dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasiljeu porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overena kopija uverenja iz MUP-a, da nije starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena kopija); izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija); dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće znanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu škole: Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“, Palih boraca 34, 21460 Vrbas ili predati lično u prostorijama škole, radnim danom od 8.00 do 13 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju“. Kontakt telefon: 021/707-170.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“


Pregledano: 879 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters