Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Smederevo (Poslato na 14-04-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 14.4.2021.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
11300 Smederevo, Đure Daničića 83
tel. 026/4617-380

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: 1. zanimanje: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar – informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike – matematike, diplomirani matematičar – astronom, diplomirani matematičar – primenjena matematika, diplomirani matematičar – matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike master, diplomirani matematičar master, diplomirani inženjer matematike master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar profesor matematike, diplomirani matematičar – teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije – matematike, profesor geografije – matematike, profesor fizike – matematike, profesor biologije – matematike, profesor matematike – teorijsko usmerenje, profesor matematike – teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnost, 3. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili da kandidati nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. državljanstvo Republike Srbije, 5. znanje srpskog jezika. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a zajedno sa odštampanim prijavnim formularom školi dostavljaju: 1. radnu biografiju, 2. uverenje o državljanstvu, 3. diplomu ili uverenje o stečenom obrazovanju, 4. uverenje o položenom ispitu za licencu ili uverenje o položenim ispitima iz psihologije, pedagogije i metodike od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ukoliko poseduje), 5. uverenje o neosuđivanosti koje izdaje nadležna policijaska uprava, 6. kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku potrebno je da prilože dokaz o znanju srpskog jezika. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Potrebno je tražena dokumenta priložiti u originalu ili overene fotokopije (overa ne sme biti starija od 6 meseci). Uverenje o državljanstvu i o neosuđivanosti ne smeju biti starija od 6 meseci. Ukoliko se, umesto diplome, prilaže uverenje o stečenom obrazovanju, ono ne sme biti starije od 6 meseci. Neblagovremene, nepotpune prijave, kao i prijave uz koje su dostavljene neoverene fotokopije potrebnih dokumenata, neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, lično ili telefonom: 026/4617-380.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 566 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters