Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Kuvar; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Lučani (Poslato na 14-04-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Kuvar; Spremačica


Oglas važi od: 14.4.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
32240 Lučani, Radnička bb
tel. 032/817-339
e-mail: nasaradostlucani@gmail.com

Vaspitač
4 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće opšte uslove, a na osnovu članova 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20): da imaju odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da poznaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik). Odgovarajuće obrazovanje je regulisano članom 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20), i to vaspitač koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje za vaspitača, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno vaspitač koji je stekao odgovarajuće obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno, izuzetno, stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje za vaspitača na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje, i to: srednju stručnu spremu propisanu Zakonom, posebnim zakonom i podzakonskim aktom, srednja medicinska škola, smer medicinska sestra – vaspitač (IV stepen stručne spreme); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da poznaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik).

Kuvar

USLOVI: Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje, i to: srednju stručnu spremu, treći ili četvrti stepen stručne spreme – srednja škola kuvarskog smera, kulinarski tehničar, kulinar ili kuvar; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da poznaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik).

Spremačica
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje, i to: lice koje ima prvi stepen stručne spreme, odnosno završenu osnovnu školu; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da poznaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik).

OSTALO: Kandidati su dužni da podnesu: 1) prijavu na konkurs na prijavnom formularu koji se može preuzeti i popuniti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2) kratku radnu biografiju; 3) overen prepis (kopija) diplome, uverenja, odnosno svedočanstva o stečenoj stručnoj spremi; 4) uverenje o državljanstvu; 5) izvod iz matične knjige rođenih; 6) uverenje MUP-a da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (navedeno u opštim uslovima konkursa). Izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumenta moraju biti u originalu ili overene kopije i ne starija od 6 meseci. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost“ Lučani, Radnička bb, 32240 Lučani, preporučenom poštom ili doneti lično u prostorije Predškolske ustanove na navedenoj adresi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom: „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 128 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters