Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 21-04-2021)

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik

Oglas važi od: 21.4.2021.

OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćenski put 1
tel. 064/659-36-33

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik

Opis radnog mesta: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, dve godine radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija.

Posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada:
- Oblast rada sudska uprava: 1. poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; 2. poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu; 3. poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto sudijski pomoćnik:
- Oblasti znanja i veština: 1. posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata; 2. posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima; 3. veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima; ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

Konkursna komisija, stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Javni konkurs će sprovesti Konkursna komisija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju.

Kompetencije koje se vrednuju u izbornom postupku: Saglasno čl. 9 Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju.

I Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: 1. Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija; organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora, a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs); digitalna pismenost se proverava rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru, a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs); poslovna komunikacija se proverava pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs).

2. Posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada: Oblast rada sudska uprava: poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu; poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto sudijski pomoćnik.

Oblasti znanja i veština: posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima; veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima; posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem. Oblik pisane provere posebnih funkcionalnih kompetencija je test. Oblik usmene provere posebnih funkcionalnih kompetencija je razgovor sa kandidatom. Na pismenom testu proveravaju se kompetencije kandidata koje su propisane u uslovima za rad na radnom mestu u aktu kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta organa i koje su navedene u oglasu. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs.

3. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti putem intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika.

Kada je reč o vremenskom okviru prethodno navedenih kompetencija po redosledu kompetencija provere će se izvršiti u vremenu koje je propisano Uredbom o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima. Nakon što se izvrši provera kompetencija kandidata, Komisija će pristupiti razgovoru sa kandidatima u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa. Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem. Komisija će listu kandidata koji su ispunili merila za izbor dostaviti predsedniku Osnovnog suda u Subotici. Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu: Osnovni sud u Subotici, 24000 Subotica, Senćanski put 1, sa naznakom „Za javni konkurs“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Avram Veso, sekretar Suda, tel. 064/659-3633.

Opšti uslovi za zaposlenje: Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, kao i na internet prezentaciji Osnovnog suda u Subotici. Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu RS; original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija uverenja nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu: original ili overena fotokopija uverenja nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome o završenom pravnom fakultetu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat u delu Izjava u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Osnovnog suda u Subotici. Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, biće obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama o vremenu u kojem će se izborni postupak sprovesti. Izborni postupak otpočinje 10.05.2021. godine. Provera kompetencija i intervju obaviće se u prostorijama Osnovnog sudu u Subotici. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Suda, na portalu e-Uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 677 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters