Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 21-04-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 21.4.2021.

EKONOMSKA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Takovska 24

Nastavnik poslovne informatike
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa 40% radnog vremena

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja): diplomirani ekonomista, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantitativna ekonomija; profesor matematike, smer računarstvo i informatika; diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika; diplomirani inženjer elektrotehnike, smer računarske tehnike i informatike; diplomirani inženjer organizacije rada, smerovi kibernetski i za informacione sisteme; diplomirani inženjer elektronike, smer primenjena elektronika; profesor informatike; diplomirani inženjer informatike; diplomirani inženjer informatike i statistike; diplomirani informatičar – poslovna informatika; profesor tehnike i informatike; diplomirani matematičar; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije; studijska grupa Statistika, odnosno informatika ili master studije u oblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno informatika; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment i organizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije; master matematičar; master informatičar; master inženjer elektrotehnike i računarstva; master inženjer informacionih tehnologija; master inženjer organizacionih nauka (smer informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke); master profesor tehnike i informatike; diplomirani matematičar – informatičar; profesor tehničkog obrazovanja. Lica iz podtač. (16)-(20) ove tačke koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani – master, moraju da imaju u okviru završenih osnovnih akademskih studija položeno najmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo. Kandidat treba i: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena); uverenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Ekonomska škola Pirot, Takovska 24, 18300 Pirot, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nastavnik geografije
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa 5% radnog vremena

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja): profesor geografije; diplomirani geograf; profesor istorije – geografije; diplomirani geograf – prostorni planer; diplomirani profesor geografije master; diplomirani geograf master; master geograf; master profesor geografije; master profesor geografije i informatike; master profesor biologije i geografije. Lice iz tačke 11) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu; geografija; diplomirani geograf; profesor geografije; dvopredmetne studije biologije i geografije, odnosno geografije i informatike. Kandidat treba i: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređivali visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena); uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad – overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Ekonomska škola Pirot, Takovska 24, 18300 Pirot, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA PIROT


Pregledano: 619 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters