Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator; Dimničar Puno radno vreme

na POSLOVNI CENTAR PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 21-04-2021)

Administrator; Dimničar


Oglas važi od: 21.4.2021.

POSLOVNI CENTAR PARAĆIN
35250 Paraćin, Nikole Pašića bb
tel. 035/568-888

Administrator

Opis poslova: obavlja opšte poslove iz delatnosti preduzeća; obavlja administrativne i knjigovodstvene poslove; vrši arhiviranje i sortiranje podataka, dnevna evidencija razne papirologije; vrši pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima, odgovaranje na direktne ili telefonske upite; vrši primanje i slanje dnevne obične i imejl-pošte i vođenje evidencije o tome; vrši pripremu i sastavljanje raznih izveštaja, pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, popunjavanje i slanje različitih formulara, obrazaca; vrši prijem stranaka i upućuje ih u nadležne službe; vodi zapisnike sa stručnih kolegijuma; obavlja i sve druge poslove po nalogu direktora preduzeća. Za poslove koje obavlja odgovara direktoru.

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo 1 godina. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo; overena fotokopija vozačke dozvole ili očitana vozačka dozvola.

Dimničar

Opis poslova: izvršava poslove na mehaničkom i mašinskom čišćenju dimnjaka, dimovodnih kanala, ventilacije, ložišnih uređaja i objekata; vrši testiranje novoizgrađenih i rekonstruisanih dimnjaka; izvršava poslove na hemijskom čišćenju vodeno-parne, vodene i dimne strane kotlova i drugih termoenergetskih postrojenja i njihovih pratećih uređaja, industrijskih postrojenja i procesne opreme; obavlja i druge poslove na čišćenju i održavanju ventilacionih sistema; popunjava obrasce predviđene od strane poslodavca, u vezi sa radom; po potrebi upravlja motornim vozilom; odgovoran je za kvalitet obavljenog posla; obaveštava nadređenog o svim oštećenjima i kvarovima opreme, bez odlaganja; primenjuje mere za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara; odgovoran je za primenu ličnih i kolektivnih zaštitnih sredstava u skladu sa obukom i primljenim upustvima; svoj rad obavlja u skladu sa procedurom i upustvima sistema kvaliteta i BZR-a; primenjuje sve obuke (stručne, interne, eksterne) u radu za koje je obučen; mora biti dostupan na telefon van radnog vremena za hitne intervencije (požar, havarije, vremenske nepogode, zagušenja itd.), a na osnovu rasporeda za pripravnost; vrši i ostale poslove po nalogu direktora ili tehničkog rukovodioca. Za poslove koje obavlja odgovara tehničkom rukovodiocu.

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo 1 godina, lekarski pregled sa potvrdom da je kandidat sposoban za rad na visini. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo; overena fotokopija vozačke dozvole ili očitana vozačka dozvola; lekarsko uverenje kojim se dokazuje da je kandidat sposoban za rad na visini.

U izbornom postupku proverava se: A) stručna osposobljenost kandidata stečena ukupnim radnim iskustvom; B) stručna osposobljenost kandidata stečena radnim iskustvom na poslovima koji su povezani sa radnim mestom koje se popunjava (isti ili slični poslovi); V) stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu, pisanom i usmenom proverom.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objave (datum objave 21.04.2021. godine, rok za podnošenje prijava 06.05.2021. godine).

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Javno preduzeće za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar Paraćin“ Paraćin, Nikole Pašića bb, Paraćin, sa naznakom: „Za javni konkurs“ i navođenjem radnog mesta za koje se prijava podnosi.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar Paraćin“ Paraćin, Nikole Pašića bb, Paraćin.

Na javnom konkursu imaju pravo da učestvuju sva lica koja zadovoljavaju uslove propisane zakonom, internim aktima poslodavca, oglasom konkursa i potrebama, odnosno opisom izvršilačkog radnog mesta koje se na ovaj način popunjava.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktora javnog preduzeća. Javni konkurs objavljen je na oglasnoj tabli Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje prostorom „Poslovni centar Paraćin“ Paraćin i u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi POSLOVNI CENTAR PARAĆIN


Pregledano: 288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters