Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Domar; Pomoćni radnik – spremačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“ u Barajevo (Poslato na 21-04-2021)

Nastavnik...; Domar; Pomoćni radnik – spremačica


Oglas važi od: 21.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„KNEZ SIMA MARKOVIĆ“
Barajevo, Svetosavska 77
tel. 011/8300-124

Nastavnik razredne nastave
za rad u izdvojenim odeljenjima Srednji Kraj, Baćevac, Glumčevo Brdo, Beljina i Manić
6 izvršilaca

Nastavnik matematike
za rad u matičnoj školi i izdvojenom odeljenju Beljina
2 izvršioca

Nastavnik tehnike i tehnologije
za rad u matičnoj školi

Domar
za rad u matičnoj školi
2 izvršioca

Pomoćni radnik – spremačica
za rad u matičnoj školi

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati prilažu dokaze predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: overenu fotokopiju diplome; uverenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu RS. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Kandidati potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete dostavljaju ustanovi poštom na adresu: OŠ „Knez Sima Marković“, Svetosavska 77, 11460 Barajevo. Neblagovremene, nepotpune i prijave kandidata sa neodgovarajućom stručnom spremom neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“


Pregledano: 907 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters