Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 21-04-2021)

Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 21.4.2021.

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Medicinska sestra – tehničar
u ambulanti, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže do 24 meseca

Opis posla: u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu, u okviru terenskog rada; priprema bolesnika za dijagnostičko-terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata; pravilno odlaže medicinski otpad; vodi celokupnu propisanu medicinsku dokumentaciju, vrši elektronsko fakturisanje, naplaćuje participaciju, predaje novac na blagajnu. Radi u timu sa izabranim doktorm medicine ili doktorom medicine specijalistom, sprovodi zdravstveno-vaspitni rad, sređuje i priprema ambulantu za rad, obavlja pranje, dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata. Priprema instrumente za intervenciju i pomoć lekaru, zbrinjava pacijenta posle intervencije, pakuje i šalje uzeti materijal za analizu, daje propisanu terapiju, radi sa trudnicama (merenje pritiska i telesne težine), uzima vaginalni i cervikalni bris, radi sa doktorom medicine ili doktorom medicine specijalistom u ultrazvučnom kabinetu, obavlja poslove vezane za citologiju, učestvuje u radu komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja. Odgovoran je za svoj rad glavnom medicinskom tehničaru Službe i načelniku Službe.

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre – tehničara.

OSTALO: Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o završenoj medicinskoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu, licencu za samostalni rad u struci ili rešenje o upisu u komoru, dokaz o radnom iskustvu (potvrde, uverenja i sl.). Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedeno radno mesto podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdralja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto medicinska sestra – tehničar u ambulanti za rad u službi za zdravstvenu zaštitu žena“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i publikaciji „Poslovi“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 281 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters