Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Pomoćna kuvarica – servirka; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ“ u Topola (Poslato na 21-04-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Pomoćna kuvarica – servirka; Spremačica

Oglas važi od: 21.4.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SOFIJA RISTIĆ“
34310 Topola
Avenija kralja Petra I 10/a
tel. 034/6811-489

Vaspitač
3 izvršioca

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na studijima prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijima u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj intrnet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular, kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodatka uz diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi i uverenje o položenim ispitima (ukoliko se prilaže uverenje ono ne može biti starije od šest meseci); uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat isti polagao); izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci (ako se dostavlja fotokopija mora biti overena); uverenje policijske uprave, ne starije od šest meseci da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ako se dostavlja fotokopija uverenja mora biti overena); ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Medicinska sestra – vaspitač

USLOVI: srednje obrazovanje, medicinska sestra – vaspitač. Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Pomoćna kuvarica – servirka

USLOVI: drugi stepen stručne spreme. Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), očitanu ili fotokopiju lične karte. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Spremačica

USLOVI: prvi stepen stručne spreme (osmogodišnja škola). Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original), izvod iz matične knjige rođenih (original), uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), očitanu ili fotokopiju lične karte. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Avenija kralja Petra I br. 10/a, 34310 Topola, sa naznakom „Konkurs za ________________________“. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čiji je obavezni član sekretar ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Kontakt telefon: 034/6811-489.Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ“


Pregledano: 255 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters