Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“ u Raška (Poslato na 21-04-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 21.4.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA“
36350 Raška, Omladinski centar bb

Nastavnik matematike

USLOVI: propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17), Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i to: da je kandidat državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik. Obrazovanje u skladu sa odredbama člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/18, 10/2019 i 6/2020), a u pogledu vrste stručne spreme da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS“, br. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 13/2018 i 7/2019), u skladu sa članom 142 stav 12 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18, 10/2019 i 6/2020), obavezno obrazovanje iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima traženo obrazovanje iz stava 1 ovog člana zakona. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), diplomu ili uverenje o vrsti i stepenu stručne spreme, izvod iz kaznene evidencije (KE) kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; potvrda visokoškolske ustanove da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu je potrebno dostaviti: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti izdato od MUP-a Republike Srbije i uverenje o državljanstvu. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se predaju lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu: Srednja škola „Kraljica Jelena“, Omladinski centar bb, 36350 Raška. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“


Pregledano: 467 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters