Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PU „DEČIJI OSMEH“ u Surčin (Poslato na 21-04-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač

Oglas važi od: 21.4.2021.

PU „DEČIJI OSMEH“
11271 Surčin
Vojvođanska 448a
tel. 065/200-7878

Vaspitač

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u trajanju od tri godine ili više obrazovanje.

Medicinska sestra – vaspitač

USLOVI: odgovarajuće srednje obrazovanje – medicinska škola, smer medicinska sestra – vaspitač, osposobljenost za rad sa decom jaslenog uzrasta.

OSTALO: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje, 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular na konkurs kandidat dostavlja: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome/uverenja), uverenje o neosuđivanosti (original, da nije starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (overena kopija ili original, da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija ili original). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za radno mesto ____ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavljuje)“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima.Skoro postavljeni poslovi PU „DEČIJI OSMEH“


Pregledano: 369 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters