Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 27-04-2021)

Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer


Oglas važi od: 26.4.2021.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
Beograd, Kralja Milutina 50

Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer: VI stepen stručne spreme - viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje dve godine radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za neonatologiju, Beograd.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto višeg sanitarnog tehničara, za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je prezime promenjeno; potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom; fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju).

Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od objavljivanja na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50, u zatvorenoj koverti sa naznakom na koje za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 542 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters