Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA” u Knjaževac (Poslato na 28-04-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 28.4.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“BAJKA”
19350 Knjaževac, Kaplarova 6
tel. 019/731-425

Vaspitač

Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: za vaspitača: visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; za medicinsku sestru – vaspitača: srednje obrazovanje, smer: medicinska sestra – vaspitač; položen stručni ispit (licenca); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje srpskog jezika. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju i overene prepise, i to: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih; uverenje – potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu, a dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad se dostavlja uz prijavu u slučaju da je odgovarajuće obrazovanje stečeno van teritorije Republike Srbije. Rok za prijavljivanje kandidata na oglas je osam dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 i 10/19), u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata donosi Konkursna komisija nakon obavljenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu. Za više informacija pozvati na telefon: 019/731-425. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA”


Pregledano: 168 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters