Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik računarstva i informatike Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Ćuprija (Poslato na 28-04-2021)

Nastavnik računarstva i informatike


Oglas važi od: 28.4.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb

Nastavnik računarstva i informatike
za 60% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (zamena direktora škole u prvom mandatu)

USLOVI: kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i posebne uslove predviđene u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - isp, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021). U radni odnos može biti primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i ako: ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;da je državljanin Republike Srbije da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular preuzet sa sajta ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostaviti: kratku biografiju; original ili overenu fotokopiju diplome (kao dokaz o odgovarajućem obrazovanju); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 st. 1 t. 3 Zakona (ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih( na novom obrascu, original ili overena kopija ne starije od 6 meseci). Dokaz o ispunjenosti uslova - psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima - lekarsko uverenje, podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o znanju srpskog jezika kao i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Tehnička škola, Kneza Miloša bb, 35230 Ćuprija, sa naznakom “Za konkurs“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefone: 035/8471-772, 8472-466, kod sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 242 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters