Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA “PROTA STEVAN DIMITRIJEVIĆ” u Aleksinac (Poslato na 28-04-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 28.4.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
“PROTA STEVAN DIMITRIJEVIĆ”
18220 Aleksinac
Dr Tihomira Đorđevića bb

Nastavnik biologije
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

USLOVI: Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje je steklo odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave biologije i zvanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021), (profesor biologije; diplomirani molekularni biolog i fiziolog; diplomirani biolog; profesor biologije - hemije; diplomirani profesor biologije i hemije; diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine; diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine; diplomirani biolog zaštite životne sredine; diplomirani biolog - ekolog; diplomirani profesor biologije; diplomirani profesor biologije - master; diplomirani biolog - master; diplomirani molekularni biolog - master; diplomirani profesor biologije - hemije - master; master biolog; master profesor biologije). Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i posebne uslove predviđene članom 139 i članom 140 i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), kao i iz člana 142. stav 1 istog zakona: obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (dokaz - uverenje nadležne ustanove). Obrazovanje iz stava 1. ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Diploma o stručnoj spremi stečenoj na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosne grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoškog nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (dostavlja u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu), i to: potvrda visokoškolske ustanove o broju bodova, dokaz o položenom ispitu za licencu ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije; uverenje o državljanstvu (overen prepis/fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis/fotokopiju); dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu). Uverenja ne mogu da budu starija od 6 meseci. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: Tehnička škola „Prota Stevan Dimitrijević”, 18220 Aleksinac, Tihomira Đorđevića bb. Telefon: 018/800-068.

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene kojoj miruje radni odnos zbog imenovanja na funkciju direktora Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu

USLOVI: Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje je steklo odgovarajuću stručnu spremu za izvođenje nastave srpskog jezika i književnosti i zvanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021), (profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskog jezika i srpske književnosti; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; profesor jugoslovenskih književnosti; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srpski jezik i primenjena lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti; master filolog studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; master profesor književnosti i jezika srbista; master profesor književnosti i jezika - komparatista; master profesor predmetne nastave. Lice iz tačke 1) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika). Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane zakonom za zasnivanje radnog odnosa i posebne uslove predviđene članom 139 i članom 140 i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), kao i iz člana 142. stav 1 istog zakona: obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (dokaz - uverenje nadležne ustanove). Obrazovanje iz stava 1. ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Diploma o stručnoj spremi stečenoj na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosne grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoškog nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (dostavlja u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu), i to: potvrda visokoškolske ustanove o broju bodova, dokaz o položenom ispitu za licencu ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije; uverenje o državljanstvu (overen prepis/fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis/fotokopiju); dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu). Uverenja ne mogu da budu starija od 6 meseci. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: Tehnička škola „Prota Stevan Dimitrijević”, 18220 Aleksinac, Tihomira Đorđevića bb. Telefon: 018/800-068.


Pregledano: 825 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters