Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite / saradnik za ishranu Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE” u Aleksinac (Poslato na 28-04-2021)

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite / saradnik za ishranu


Oglas važi od: 28.4.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”
18220 Aleksinac, Mišićeva 1

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite / saradnik za ishranu
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene na rad

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: viša ili visoka strukovna škola zdravstvenog smera; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovni-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: CV; overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje (izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu); original ili overena fotokopija uverenja da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje policijske uprave iz kaznene evidencije MUP-a i iz nadležnog suda). Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu, sa naznakom: “Prijava na konkurs za radno mesto saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite / saradnik za ishranu na određeno vreme”, Predškolska ustanova “Lane”, Mišićeva 1, 18220 Aleksinac. Telefon: 018/4804-827 i 018/4804-949.


Pregledano: 777 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters