Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 28-04-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 28.4.2021.

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Doktor medicine izabrani lekar
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa odsekom preventivne zdravstvene zaštite

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

Laboratorijski tehničar
sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za laboratorijsku delatnost

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar.

Vozač sanitetskog vozila
u hitnoj medicinskoj pomoći, sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom

USLOVI: srednje obrazovanje; vozačka dozvola B kategorije.

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
za rad u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek pravnih poslova

USLOVI: srednje obrazovanje; znanje rada na računaru.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, uverenje o državljanstvu, diplomu ili uverenje o završenom medicinskom fakultetu ili završenoj srednjoj medicinskoj školi, smer laborant (u zavisnosti za koje radno mesto se podnosi prijava na konkurs), uverenje o položenom stručnom ispitu (za doktora medicine, laboratorijskog tehničara), licenca odnosno odobrenje za samostalan rad u struci (za doktora medicine, laboratorijskog tehničara), dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar, diploma o zaveršenom srednjem obrazovanju (za vozača i referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove), važeća vozačka dozvola (za vozača). Opis poslova dat je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Paraćin. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto doktora medicine za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništa sa odsekom preventivne zdravstvene zaštite“ ili „Prijava na konkurs za radno mesto laboratorijski tehničar, za rad u Službi za laboratorijsku delatnost“ ili „Prijava na konkurs za radno mesto vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom“ ili „Prijava na konkurs za radno mesto referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, za rad u Službi za obaljanje zajedničkih poslova, Odsek pravnih poslova“. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedena radna mesta podnose se u originalu ili kopijama overenim kod javnog beležnika – notara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u listu „Poslovi“. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 673 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters