Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA” u Vrbas (Poslato na 28-04-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 28.4.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“BOŠKO BUHA”
21460 Vrbas
Blok Save Kovačevića 8
tel. 021/705-100

Vaspitač
na određeno vreme do 04.02.2022. godine, zamene odsutne zaposlene do povratka sa porodiljskog odsustva odnosno odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije, zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad. Prijave slati na adresu: Predškolska ustanova “Boško Buha” Vrbas, Blok “Save Kovačevića” 8, Vrbas sa naznakom: “Za konkurs”, ili lično, svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”


Pregledano: 891 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters