Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Plemetina (Poslato na 28-04-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 28.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETI SAVA“
38211 Plemetina
tel. 028/467-784

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju ulove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje na studijama – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); 3) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kao i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca ili nije pravosnažno osuđivan za krivično delo nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polnih sloboda, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje protiv dostojanstva ličnosti i morala; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (koji u štampanoj formi dostavlja uz prijavu); overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija); dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kao i da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće; za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz osnovnog suda i uverenje iz MUP-a ne starije od 6 meseci); lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (kandidat koji bude izabran će naknadno pre zaključenja ugovora dostaviti lekarsko uverenje). Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom, ili lično, na adresu škole: OŠ “Sveti Sava“, 38211 Plemetina, sa naznakom „Za konkurs“. Telefon 028/467-784. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 141 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters