Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PU „VESELO DETINjSTVO“ u Raška (Poslato na 28-04-2021)

Spremač; Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 28.4.2021.

PU „VESELO DETINjSTVO“
36350 Raška, Miluna Ivanovića bb
tel. 036/736-120

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje – IV stepen, medicinska sestra – vaspitač ili lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora Predškolske ustanove. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4, 5, dostavljaju se uz prijavu, dok se dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 (psihička, fizička i zdrastvena sposobnost) pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: kratku biografiju – CV, kontakt telefon, tačnu adresu boravka, radi dostavljanja pismena i pozivanja za obavljanje psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, u skladu sa zakonom. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se na gorenavedenu adresu.

Spremač
na određeno vreme preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora Predškolske ustanove. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4, 5 dostavljaju se uz prijavu, dok se dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 (psihička, fizička i zdrastvena sposobnost) pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: kratku biografiju – CV, kontakt telefon, tačnu adresu boravka, radi dostavljanja pismena i pozivanja za obavljanje psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, u skladu sa zakonom. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi PU „VESELO DETINjSTVO“


Pregledano: 276 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters