Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar; Referent za -tehničke poslove Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 28-04-2021)

Zapisničar; Referent za -tehničke poslove


Oglas važi od: 28.4.2021.

OSNOVNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćanski put 1

Zapisničar

USLOVI: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen ispit za daktilografa prve klase i položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto: opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada; oblasti znanja i veština. Oblast rada: administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika; 4. sposobnost vođenja internih knjiga. Oblast rada: poslovi daktilobiroa: 1. poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; 2. položen ispit za daktilografa prve klase. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničar: oblasti znanja i veština: poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta zapisničar, položen ispit za daktilografa prve klase, ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet. Obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice i obavlja sve poslove izrade sudskih odluka no diktatu sudije, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe ih na oglasnu tablu i ulaznim vratima sudnice, dostavlja izveštaj sa suđenja u sudsku upravu uz evidenciju načina rešavanja predmeta i efektivnog prisustva sudija porotnika na ročištima, vodi računa o urednosti spisa, popunjava obrasce, rešenja o kažnjavanju svedoka, naredbe za privođenje, rešenje o isplati troškova svedocima, veštacima i sudijama porotnicima, popunjava statističke listove i postupa po naredbi sudije, vrši unos podataka u elektronskoj formi u skladu sa AVP-om, po potrebi dežura sa sudijom radi uviđaja, razvodi ročišta i druge podatke u elektronskom upisniku, obavlja i druge poslove po nalogu šefa daktilobiroa, sudije, sekretara, ili predsednika suda.

Referent za -tehničke poslove

USLOVI: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto-opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština: oblast rada administrativni poslovi: 1. poznavanje kancelarijskog poslovanja; 2. poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; 3. izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; 4. metode vođenja internih i dostavnih knjiga; oblast rada: sudska pisarnica; oblast rada: sudska pisarnica: 1. poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; 2. znanja i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto za administrativno-tehničke poslove: oblasti znanja i veština: 1. poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima; 2. poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta za administrativno – tehničke poslove; 3. poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu; ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet. Obavlja sve administrativno-tehničke poslove za veća za koja godišnjim rasporedom poslova bude zadužen, obrađuje pravnosnažne krivične predmete, popunjava „Kz” list za MUP, popunjava izveštaje o kazni za poslove odbrane, dostavlja uplatnice i platne naloge strankama za uplatu kazne, troškova postupka i paušala, piše akta izvršnom odeljenju za prinudnu naplatu kazne, troškova postupka i paušala, uvođenje novčanih kazni, troškova postupka i paušala u kontrolnik prihoda, uvođenje uslovnih osuda u knjigu, združuje dostavnice i povratnice, podneske i druga pismena u predmete, iznosi sudijama predmete iz evidencije i za potpis, arhivira završene predmete, slaže i održava arhivu i iznosi predmete iz arhive, dostavlja naloge na prinudnu naplatu takse, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda i šefa krivične pisarnice.

OSTALO: Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Saglasno čl. 9 Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju. Za popunjavanje radnog mesta zapisničar kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost; poslovna komunikacija, organizacija i rad državnih organa Republike Srbije se proverava putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. digitalna pismenost se proverava rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Komisija je donela odluku da bez obzira da li neko od kandidata priloži odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije, da će se ova kompetencija proveravati, poslovna komunikacija se proverava pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada; oblasti znanja i veština; Oblast rada: administrativni poslovi: poznavanje kancelarijskog poslovanja; poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika; sposobnost vođenja internih knjiga; oblast rada: poslovi daktilobiroa: poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; položen ispit za daktilografa prve klase. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničar: oblasti znanja i veština: poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima; poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta zapisničar; položen ispit za daktilografa prve klase, posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem. Oblik pisane provere posebnih funkcionalnih kompetencija je test. Oblik usmene provere posebnih funkcionalnih kompetencija je razgovor sa kandidatom. Na pismenom testu proveravaju se kompetencije kandidata koje su propisane u uslovima za rad na radnom mestu u aktu kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta organa i koje su navedene u oglasu. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet, provera ponašajnih kompetencija će se vršiti putem intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika. Za popunjavanje radnog mesta za administrativno-tehničke poslove. Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; digitalna pismenost; poslovna komunikacija, organizacija i rad državnih organa Republike Srbije se proverava putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. digitalna pismenost se proverava rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru a prema bazi zadataka koju formira i ažurira Služba za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Komisija je donela odluku da bez obzira da li neko od kandidata priloži odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije, da će se ova kompetencija proveravati, poslovna komunikacija se proverava pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, oblasti znanja i veština: oblast rada administrativni poslovi: poznavanje kancelarijskog poslovanja; poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka; izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija; metode vođenja internih i dostavnih knjiga; oblast rada: sudska pisarnica; oblast rada: sudska pisarnica: poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda; znanja i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima; Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto za administrativno-tehničke poslove: oblasti znanja i veština: poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima; poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta za administrativno-tehničke poslove; poznavanje propisa kojima se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu, posebne funkcionalne kompetencije proveravaju se pisanim i usmenim putem. Oblik pisane provere posebnih funkcionalnih kompetencija je test. Oblik usmene provere posebnih funkcionalnih kompetencija je razgovor sa kandidatom. Na pismenom testu proveravaju se kompetencije kandidata koje su propisane u uslovima za rad na radnom mestu u aktu kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta organa i koje su navedene u oglasu. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs. Ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet, Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti putem intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika. Kada je reč o vremenskom okviru prethodno navedenih kompetencija po redosledu kompetencija provere će se izvršiti u vremenu koje je propisano Uredbom o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima. Nakon što se izvrši provera kompetencija kandidata Komisija će pristupiti razgovoru sa kandidatima u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa. Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem. Komisija će listu kandidata koji su ispunili merila za izbor dostaviti Predsedniku Osnovnog suda u Subotici. Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs, uz kratku biografiju, šalju se poštom na adresu Osnovni sud u Subotici, 24000 Subotica, Senćanski put 1, sa naznakom „Za javni konkurs”, uz naznaku za koje radno mesto se konkuriše. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Avram Veso – sekretar suda, br. tel.064/659-3633. Opšti uslovi za zaposlenje: Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, kao i na interent prezentaciji Osnovnog suda u Subotici. Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dokaz o položenom ispitu za daktilografa prve klase (za radno mesto zapisničar), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji. Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Potrebno je da kandidat u delu Izjava u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Osnovnog suda u Subotici. Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, biće obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama o vremenu u kojem će se izborni postupak sprovesti. Izborni postupak otpočinje 10.05.2021. godine.Provera kompetencija i intervju obaviće se u prostorijama Osnovnog sudu u Subotici. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji i oglasnoj tabli suda, na portalu e-uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 663 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters