Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije Puno radno vreme

na APOTEKARSKA USTANOVA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 28-04-2021)

Magistar farmacije

Oglas važi od: 28.4.2021.

APOTEKARSKA USTANOVA BUJANOVAC
17520 Bujanovac
Karađorđa Petrovića 246
tel. 017/651-058

Magistar farmacije
na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period do 2 meseca, za obavljanje poslova u Apotekarskoj ustanovi Bujanovac - Jedinici za izdavanje gotovih lekova “Dom zdravlja Bujanovac” u Bujanovcu

Opis posla: obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; izdaje lekove, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu; prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih; doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova; radi na promociji zdravlja i prevencija bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima; izrađuje magistralne lekove; nabavlja i kontroliše pravilno skladištenje i čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe; upravlja farmaceutskim otpadom; učestvuje u kontinuiranom stručnom usavršavanju, obvalja i druge poslove iz svog delokruga po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: visoko obrazovanje na: integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije; poželjno poznavanje jezika nacionalnih manjina na području opštine Bujanovac. Dokumentacija potrebna za prijavu: 1) prijava na oglas, 2) CV (radna biografija), 3) diploma o završenom fakultetu (overena fotokopija), 4) uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), 5) licenca nadležne komore (overena fotokopija), 6) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 7) izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime), 8) fotokopija lične karte ili očitani podaci sa lične karte (ukoliko je čipovana), 9) dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu, 10) lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati (ne starije od 6 meseci). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Konkurs se objavljuje i na oglasnoj tabli Apotekarske ustanove Bujanovac, i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli u upravi “Apotekarske ustanove Bujanovac”, Karađorđa Petrovića 246, Bujanovac. Izabrani kandidati će biti lično obavešteni telefonskim putem. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se predaju lično ili poštom na adresu: „Apotekarska ustanova Bujanovac”, Karađorđa Petrovića 246, 17520 Bujanovac, sa naznakom „Prijava po oglasu”.


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters