Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Uljma (Poslato na 28-04-2021)

Nastavnik engleskog jezika


Oglas važi od: 28.4.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
26330 Uljma, Trg oslobođenja 3
tel. 013/898-242

Nastavnik engleskog jezika
u razrednoj nastavi, u izdvojenim odeljenjima u Vlajkovcu, Ritiševu i Šušari, sa 60% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene odsutne preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. gl. RS – Prosvetnih glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 i 3/21) za izvođenje nastave engleskog jezika u razrednoj nastavi: profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani filolog, odnosno profesor jezika i književnosti, lice koje ispunjava uslove za nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi, a koje je na osnovnim studijama položilo ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave, profesor razredne nastave, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2, master filolog, master profesor jezika i književnosti, master učitelj, diplomirani učitelj – master, master učitelj, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2, diplomirani učitelj – master, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) i sa položenim ispitom B2 (Zajedničkog evropskog okvira). Lica iz stava 2 koja nisu profesori engleskog jezika treba da poseduju znanje engleskog jezika najmanje na nivou B2. Lica iz stava 2 tač. 2), 5) i 6) treba da poseduju znanje engleskog jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira), osim ukoliko nisu završili studijski program engleskog jezika i književnosti ili glavni predmet/profil engleski jezik i književnost. Nivo znanja engleskog jezika B2 dokazuje se uverenjem o položenom ispitu engleskog jezika na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji ili međunarodno priznatom ispravom za nivo znanja engleskog jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prednost za izvođenje nastave engleskog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 2 ovog člana imaju master profesor engleskog jezika i književnosti, odnosno master filolog engleskog jezika i književnosti, odnosno profesor, odnosno master učitelj, odnosno diplomirani učitelj – master, odnosno profesor razredne nastave, master profesor ili profesor u predmetnoj nastavi i nastavnik u predmetnoj nastavi sa položenim ispitom B2. Ostali uslovi: da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO: Uz prijavni formular za konkurs, kandidati su dužni da dostave: kraću biografiju, overenu fotokopiju diplome, uverenje o položenom ispitu iz engleskog jezika na nekoj od filoloških katedri univerzitea u Srbiji kao dokaz da poseduju znanje engleskog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira ili međunarodno priznatu ispravu za nivo znanja engleskog jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 – Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost je utvrdilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (važi za kandidate koji nisu završili studijski program Engleski jezik i književnost ili glavni predmet/profil Engleski jezik i književnosti, već su završili studijski program nekog drugog jezika ili glavni predmet/profil nekog drugog jezika, potvrdu ili uverenje da su nas osnovnim studijama savladali program Modula za engleski jezik – 60 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova i uverenje o položenom ispitu engleskog jezika na nivou B2 (važi za kandidate koji nisu završili studijski program Engleski jezik i književnost ili glavni predmet/profil Engleski jezik i književnost, niti su završili studijski program nekog drugog jezika ili glavni predmet/profil – nekog drugog jezika; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela (ne starije od 6 meseci) od nadležne policijske uprave MUP-a. Ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) – dostavlja izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa koje u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. O datumu provere psihofizičkih sposobnosti kandidati će biti blagovremeno obavešteni. Konkursna komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Neblagovremene prijave biće odbačene. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom mogu se podneti lično ili poštom na gore navedenu adresu. Prijavni formular kandidati popunjavaju na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpn.gov.rs, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju školi.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters