Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Irig" u Irig (Poslato na 28-04-2021)

Laboratorijski tehničar

Dom zdravlja “Irig”, Irig

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme do dve godine, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla, i to:

Laboratorijski tehničar……………………………………………………………1 izvršilac

u Službi laboratorijske i radiološke dijagnostike

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

- Uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada;

- Priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

- Održava kulture mikroorganizama;

- Radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

- Izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- Pravilno odlaže medicinski otpad.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:

- Srednje medicinsko obrazovanje – smer laboratorijski tehničar

- Stručni ispit;

- Licenca;

- Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

- Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,

- Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,

- Diploma o završenoj školi (overena fotokopija),

- Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),

- Licenca za samostalan rad (overena fotokopija),

- Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.),

- Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- Fotokopija uverenja o državljanstvu.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“.

Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi:

- lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati,

- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci),

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

- Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,

- Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,

- Diploma o završenoj školi (overena fotokopija),

- Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),

- Licenca za samostalan rad (overena fotokopija),

- Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.),

- Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- Fotokopija uverenja o državljanstvu.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“.

Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi:

- lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati,

- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci),

- uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Laboratorijskog tehničara“.

Rok važenja
13.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Irig
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Položen stručni ispit, licenca
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Irig"


Pregledano: 204 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters