Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Korepetitor; Klavirštimer; Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“ u Zaječar (Poslato na 12-05-2021)

Nastavnik...; Korepetitor; Klavirštimer; Čistačica


Oglas važi od: 12.5.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„STEVAN MOKRANjAC“
19000 Zaječar, Timočke bune 14

Nastavnik klavira
na određeno vreme, za vreme vršenja dužnosti direktora, odnosno za vreme trajanja mandata direktora škole

Nastavnik klavira

Nastavnik gitare

Nastavnik gitare
sa 60% radnog vremena

Korepetitor

Klavirštimer

Čistačica
na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: uslovi za sva radna mesta: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i to: Uz prijavni formular, koji se preuzima na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidat vaspitanja („Sl. gl. RS” br. 88/2017 – dalje Zakon) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima ; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, u smislu člana 139.stav 1.tačka3. Zakona; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik, na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; Ostalo: uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:Popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Original ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti školske spreme; Original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; Dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139. stav 1. tačka3. Zakona i za koga nije, u skladu sa Zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje ; Dokaz o poznavanju srpskog jezik, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad-dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); osim navedenog, kandidati dostavljaju i ostala dokumenta od značaja za odlučivanje, i to: kraća radna biografija; dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična dela iz člana 139.stav 1.tačka 3. Zakona. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, dstavlja samo izbrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Priložena dokumentacija se ne vraća.Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu, kao i prijava koja je predata preporučenom poštom, u kom slučaju se kao dan prijema računa dan kada je pošta primila pošiljku, a kada poslednji dana za podnošenje prijave pada u nedelju ili dane državnog praznika, rok za prijavu pomera se za sledeći radni dan, dok se potpunom prijavom smatra smatra prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor direktora, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole ili predati preporučenom poštom na adresu OMŠ „ Stevan Mokranjac” Zaječar, ul. Timočke bune br. 14, 19000 Zaječar, sa naznakom „Za kkonkurs”. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Informacije o konkursu mogu se dobiti telefonom na broj 019/425-870 ili 019/440-790.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“


Pregledano: 675 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters